Informacja dotycząca I NABORU WNIOSKÓW

Informacja dotycząca I NABORU WNIOSKÓW

od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Za datę dostarczenia Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

W sytuacji gdyby nabór do projektu został zawieszony przez dniem 21 sierpnia 2020 r. termin dostarczenia/ wpływu (data i godzina) do Realizatora dokumentów rekrutacyjnych oznacza dla dokumentów:

  1. złożonych osobiście w Biurze Projektu pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: złożenie ich w godz. 8:00 – 16:00 w dniach, w których nabór do projektu będzie otwarty (w sytuacji ewentualnego zamknięcia naboru pojawi się informacja na stronie internetowej projektu);
  2. przesyłanych pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: nadanie ich do godziny maksymalnie 23.59 ostatniego dnia w którym nabór do projektu będzie otwarty.

Nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc czyli złożona zostanie dwukrotność liczby formularzy w stosunku do zakładanej przez beneficjenta wielkości grupy docelowej w naborze tj. złożonych zostanie min. 50 formularzy.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy aby:

  • nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00),
  • po wejściu do budynku w godzinach 8.00-16.00, udać się bezpośrednio do pokoju 316,
  • w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
  • pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
  • obowiązkowo należy zakryć usta i nos maseczką,
  • zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.


Ogłoszenie o naborze

Najbliższy termin składania wniosków (I NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:

 od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

  1. złożyć osobiście w Biurze Projektu (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku) znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.
  2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Planowana liczba miejsc: 25 osób w pierwszym naborze.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i udziału w projekcie nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc (tj. złożonych zostanie 50 formularzy).

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy:

–    po wejściu do budynku, udać się bezpośrednio do pokoju 316,
–    w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
–    pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
–    obowiązkowo należy zakryć usta i nos (np. maseczką),
–    zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.


Informacja

Przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne będzie można składać tylko w terminie naboru do projektu, który zostanie ogłoszony na tej stronie internetowej. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane. O terminie naboru będziemy informować na stronie w zakładce Aktualności i Rekrutacja.


Dokumenty

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym w zakładce DOKUMENTY udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Przypominamy, że o terminie składania dokumentów będziemy informować na tej stronie.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać tylko w terminie naboru do projektu, który zostanie ogłoszony na tej stronie internetowej.