INFORMACJA NA TEMAT OCENY BIZNESPLANÓW (II nabór)

Przypominamy, że zakończenie oceny formalnej Biznesplanów planowane jest do 30 kwietnia 2021 r.

Ocena merytoryczna Biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków planowana jest w terminie 4-5 maja 2021

Na podstawie oceny dokonanej przez KOW sporządzona zostanie wstępna lista rankingowa Biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.


OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DO II NABORU WNIOSKÓW

Biznesplany należy składać w dniach od 6 kwietnia do 19 kwietnia 2021 r. korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” (C. PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO):

–     osobiście w Biurze Projektu, znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku, tj. w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i niedziel)

–     lub przesłać pocztą/ kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu (adres jak wyżej); o terminie złożenia Biznesplanu będzie decydować data i godzina jego wpływu do Biura Projektu (najpóźniej do godz. 16:00, 19.04.2021 r.)

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–     dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–     prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką).

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


Minimalne wynagrodzenie 2021

Przypominamy, że minimalne wynagrodzenie (o którym mowa w Regulaminie Rekrutacji i udziału w projekcie) w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto.

W zakładce DOKUMENTY zamieszczono zaktualizowany załącznik nr 5.


AKTUALNE WZORY DOKUMENTÓW

Informujemy, że zmianie uległ wzór:

– Załącznika nr 1 – Wzór Formularza Rekrutacyjnego

– Załącznika nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie i oświadczenia Kandydata

Aktualne załączniki (tj. z dnia 16.03.2021) zostały opublikowane w zakładce DOKUMENTY.

Składając dokumenty rekrutacyjne należy korzystać z aktualnych wersji dokumentów. W treści dokumentów zaktualizowano treść klauzuli dotyczącej odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.