O projekcie

Projekt pt. ”Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji oraz Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 4 996 808,32 PLN w tym:
– ze środków europejskich w kwocie: 4 388 333,76 PLN
– ze środków dotacji celowej w kwocie: 608 474,56 PLN

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.
Adres biura: ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

——————————————–

Dajemy dotację na założenie firmy! W ciągu 12 miesięcy działalności można dostać łącznie 54.250 zł!
Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodową, lub pracujesz ale chcesz sam być swoim szefem, weź udział w projekcie. Wsparcie obejmuje:

  • szkolenia dotyczące m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu oraz innych zagadnień związanych z potrzebami Uczestników w wymiarze 32 godzin dla 96 Uczestników Projektu.
  • dotację i wsparcie pomostowe dla 80 Uczestników.

Jednorazowa, bezzwrotna dotacja inwestycyjna: 23.050 zł
Wsparcie pomostowe: 12 miesięcy x 2.600 zł

————————————————–

Dla kogo:
Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i otwarcie własnej działalności gospodarczej przez 80 ze 96 Uczestników Projektu:

  • w wieku 30 lat i więcej
  • bezrobotnych, biernych zawodowo, pracujących
  • z województwa podkarpackiego

Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

  • osoby, które prowadziły działalność gospodarczą lub były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Formularza rekrutacyjnego do niniejszego projektu,
  • osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność.
  • Rolnicy lub członkowie ich rodzin zarejestrowani w KRUS i posiadający gospodarstwo rolne pow. 2 ha
  • osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.