Dokumenty

Formularze archiwalne

A. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE – AKTUALIZACJA 19.02.2021
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Rekrutacyjnego – AKTUALIZACJA 16.03.2021
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenia Kandydata – AKTUALIZACJA 16.03.2021
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o statusie osoby pracującej AKTUALIZACJA
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o statusie imigranta/ reemigranta
Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny FORMALNEJ Formularza Rekrutacyjnego
Załącznik nr 9 – Wzór Karty oceny MERYTORYCZNEJ Formularza Rekrutacyjnego
Załącznik nr 10 – Wzór Karty oceny Testu kompetencji i rozmowy z doradcą zawodowym
Załącznik nr 11 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenia Uczestnika Projektu – AKTUALIZACJA 16.03.2021
Załącznik nr 12 – Wzór Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 13  – Druk US-7

UWAGA: Załącznik nr 13 – dane można uzupełnić bezpośrednio dokumencie. W tym celu należy pobrać dokument ze strony i zapisać na dysku komputera. Dokument nie wyświetla się poprawnie bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.

Uwaga!:

Załącznik US-7 w celu uzyskania zaświadczenia z ZUS wypełniony wg wzoru zamieszczonego wyżej, składany jest do ZUS przez osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które już zastały zakwalifikowane do projektu (przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu) i dotyczy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego status osoby, jako bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP lub biernej zawodowo w dniu jego wydania.

Na etapie rekrutacji do projektu:

Osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w PUP zobowiązana jest złożyć Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek w ostatnich 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.


B. ZWROT KOSZTÓW

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI ORAZ DOJAZDU
Załącznik nr 1 – WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu
Załącznik nr 2 – WNIOSEK o zwrot kosztów OPIEKI
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy zlecenia OPIEKA


C. PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – AKTUALIZACJA
Załącznik nr 1 – Wzór Biznesplanu AKTUALNY 20.11.2020
Załącznik nr 2 – Karta Oceny FORMALNEJ Biznesplanu
Załącznik nr 3 – Karta Oceny MERYTORYCZNEJ Biznesplanu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o de minimis
Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu
Załącznik nr 6 – Wzór Umowy na wsparcie finansowe – AKTUALNA (uwzględnia zmianę okresu realizacji projektu)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu
FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS
FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS-excel


D1. ROZLICZENIE DOTACJI

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji inwestycyjnej

Pomocnicze:
Wzór opisu faktury lub rachunku


D2. ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Sprawozdanie:
1a. Sprawozdanie_Zestawienie Wydatków
1b. Wzór uzasadnienia do wydatków z punktu „ż” Katalogu

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODWÓJNEGO FINANSOWANIA WYDATKÓW

Pomocnicze:
1c. Wzór opisu faktury lub rachunku

Pomocnicze:
rodzaje wydatków kwalifikujących się do finansowania comiesięcznego – por.: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI